Co se děje, když se řekne exekuce

22. prosinec 2019
5 min

Exekuce přináší kromě nutnosti platit za své staré dluhy také nepříjemnou administraci, přijímání obsílek či výzev a také nemalá omezení. Na co byste se měli připravit v případě, že vám exekuce hrozí? Poznejte její průběh krok za krokem a vyhněte se nepříjemným momentům překvapení.

Když soud rozhodne o exekuci

Celé exekuční kolo se roztáčí usnesením soudu, které nařizuje exekuci směrem k dlužníkovi a zároveň jejím provedením pověřuje soudního exekutora. Ten má za úkol zjistit, zda dlužník vlastní nějaký majetek. Pokud je to tak, vydává exekuční příkaz a s ním doručí také usnesení o nařízení exekuce. Součástí usnesení o nařízení exekuce je také rozhodnutí soudu o tom, že dlužníkovi zakazuje nakládat se svým majetkem s výjimkou uspokojování základních životních potřeb sebe a své rodiny, výdajů na běžnou a provozní činnost nebo udržování správy majetku. V tzv. generálním inhibitoriu platí, že svůj nemůžete zatěžovat, přepisovat na jiné osoby nebo provádět výkup nemovitostí.

Prvních 30 dnů máte šanci vyplatit dluh výhodněji

V případě, že se dlužník proti usnesení soudu neodvolá, získává exekutor lhůtu 15 dnů, ve které musí dlužníka vyzvat k dobrovolné úhradě dluhu, a to ve lhůtě 30 dnů od doručení vyrozumění. Pokud by se dlužník v této lhůtě rozhodl požadovanou částku zaplatit, k původnímu dluhu mu přibude pouze poloviční odměna exekutorovi. Za normálních okolností činí tato částka 15 % z vymožené hodnoty (do hodnoty 3 milionů korun). Ve 30-denní lhůtě tedy dlužník přeplatí „pouze“ 7,5 %. Kromě toho však musí počítat také s úroky, které budou časem narůstat.

Mezitím je zkoumán váš majetek

Od okamžiku doručení nařízení o exekuci má exekutor plné právo k zjišťování a zajišťování vašeho majetku. Smí obesílat banky, pojišťovny i Českou správu sociálního zabezpečení. Má za úkol zjistit, kdo je zaměstnavatelem dlužníka, zda dlužník pobírá nějaké dávky nebo jak vysoké jsou jeho finanční rezervy. Vyhledává také movitý i nemovitý majetek, zjišťuje, zda bude v daném případě vhodná exekuce nemovitosti, případně zda má dlužník kromě dluhů také nějaké pohledávky vůči svým dlužníkům.

Exekuce co možná nejsnadněji

Exekuce může být provedena pouze za předpokladu, že dojde k nabytí právní moci rozhodnutí na zastavení exekučního řízení, které dlužník během 30-denní lhůty podal, nebo dojde-li k marnému uplynutí 30-denní lhůty stanovené pro dobrovolné splnění povinnosti.

Samotná exekuce pak může proběhnout několika způsoby, ale exekutor má zpravidla za úkol najít tu nejpřiměřenější a nejefektivnější při zohlednění výše dluhu. Snadnější způsoby, jak zabavit dlužníkovi prostředky, představují exekuce na plat nebo exekuce na bankovní účet samotného dlužníka nebo také účet manželky či manžele. V situaci, kdy však financí není dostatek, přechází se k exekuci movitého majetku i exekuci nemovitostí. Zjistěte si co nejvíce informací o tom, co vám exekutor smí a nesmí vzít. Nezapomínejte, že pokud vám exekutor zajistí účet, můžete banku požádat o vyplacení alespoň životního minima pro zajištění základních potřeb pro sebe a svou rodinu.

Konec dobrý, všechno dobré?

Ke skončení exekučního řízení dochází až na základě úplného vymožení pohledávky. Soudnímu exekutorovi tím automaticky zanikne právo k vedení exekuce a o jejím skončení musí informovat nejen všechny strany, které si o exekuci vedou poznámky nebo v rámci ní měli jakoukoliv povinnost, ale také účastníky exekučního řízení. Celý proces však může být ukončen i vyloučením soudního exekutora soudem, zastavením exekuce, rozhodnutím soudu o spojení exekučních řízení nebo změnou soudního exekutora.

Jak se může dlužník bránit proti nesprávně provedené exekuci

I když je vydáno právoplatné stanovisko, může se dlužník proti exekuci ještě pořád ochránit, hlavně pokud trvá na tom, že byla provedena nesprávně nebo má jiné námitky. Může tak provést odvoláním proti usnesení o nařízení exekuce, návrhem na zastavení exekuce, návrhem na odklad exekuce nebo uplatněním námitky podjatosti exekutora.

Pokud jste se náhodou dostali do finančních potíží i vy, možná se vám nebude chtít bolestivě procházet celým procesem exekuce. Jednou z možností je i rychlý a spolehlivý výkup nemovitostí, který vám do 48 hodin dokáže zajistit potřebné finance na splacení vašich závazků a předejít pádu do spirály dluhů. Velkou výhodou výkupu nemovitosti je, že svou nemovitost prodáte za standardní tržní cenu a ještě k tomu spolehlivě a velmi rychle. Naproti tomu když o ni přijdete v exekuci, bývá vydražena za zlomek její ceny. Právě proto je výkup tím správným řešením jistě i pro vás.