Jak se zbavit a zastavit exekuci?

7. červen 2023
8 min

Jste v exekuci, možná dokonce nezákonné, a hledáte způsob, jak se jí zbavit nebo alespoň jak takovou exekuci zastavit? Čtěte dál a dozvíte se, jak lze zastavit nebo se zbavit exekuce, z jakých důvodů to můžete udělat a jak přesně postupovat.

Kde zjistíte výši a existenci exekuce?

Zda jste v exekuci si potvrdíte snadno v Centrální evidenci exekucí (CEE), kde najdete i všechny potřebné informace o exekuci, exekutorovi, který vás má na starosti, o její výši apod.

V případě exekuce na nemovitost si ji můžete potvrdit na katastru nemovitostí, kde o ní najdete informace v listu vlastnictví. Více jsme o exekucích psali již ve článku Jak probíhá exekuce v roce 2023, Kde a jak zjistit exekuci nebo Strašák jménem exekuce. Jak se ale takové exekuce zbavit?

Jak se zbavit exekuce? 

Zbavit exekuce se můžete třemi způsoby – splacením kompletního dluhu, zastavením nezákonné exekuce nebo vyhlášením insolvence. Jak každý z těch způsobů funguje, co obnáší a co k němu potřebujete vědět se dozvíte dále.

Jak se zbavit exekuce klasickým splacením dluhu?

Tento způsob je nejjednodušší, ale často trvá nejdéle a není nejúčinnější. Dluh můžete splatit samozřejmě jeho měsíčním splácením. Další možnost je získat půjčku od rodiny nebo známých a zaplatit z ní celou exekuci.

Poslední možnost je pak prodej majetku, který by byl v případě, že je exekučně zabavený, v dražbě stejně prodaný za pakatel. Pokud je navíc váš dluh opravdu vysoký, lze uvažovat i o prodeji nemovitosti. Také zde platí to samé, co v předchozím případě, pokud je na nemovitosti exekuce, v dražbě byste ji prodali za zlomek její ceny. Je proto výhodnější ji prodat dřív.

Nemovitost můžete zkusit prodat skrze realitku, ale to může být pomalé a realitka do prodeje nemovitosti zatížené exekucí nemusí jít. Lepší je proto pro rychlý prodej nemovitosti použít specializovaných služeb, jako je okamžitý výkup nemovitosti (prodáte ihned) nebo zpětný leasing nemovitosti (prodáte ihned, ale zůstanete v nemovitosti jako nájemník a později můžete nemovitost odkoupit zpět). O obou službách jsme psali například ve článku Jak prodat nemovitost v exekuci.

prodej nemovitosti v exekuci

Problém klasického zaplacení dluhu je ale vždy ten, že si exekutor jako odměnu účtuje v základu 15 % z vymožené částky plus náklady exekuce (náhrada za vyložené výdaje, za ztrátu času při exekuci nebo za doručení písemností). Lepší je se tedy nikdy do exekuce nedostat, nebo v případě možnosti využít insolvenci, která je mnohem výhodnější způsob splácení.

Se splacením dluhu vám může také pomoci tzv. Milostivé léto, během kterého vám jsou u dluhů státních nebo veřejnoprávních institucí odpuštěny všechny poplatky, pokuty a úroky. Stačí vám tak zaplatit pouze původní dlužnou částku. Milostivé léto se tedy týká například dluhů vzniklých nezaplacením pokuty v MHD, nezaplacením zdravotního pojištění nebo třeba nezaplacením energie u ČEZu.

Jak zastavit nezákonnou exekuci?

V ČR je v současnosti 667 tisíc osob v exekuci a desítky tisíc z nich v ní mohou být nezákonně. V takových případech pak lze exekuci odůvodněně zastavit podáním návrhu na zastavení exekuce. Důvody k tomu jsou dány hlavně občanským soudním řádem a exekučním řádem, ale také rozhodovací praxí například Ústavního soudu České republiky nebo Nejvyššího soudu České republiky. Jaké tyto důvody nejčastěji jsou?

Jaké jsou nejčastější důvody pro zastavení exekuce?

 • Promlčení exekuce
 • Exekuce je vyhlášená, ačkoliv bylo nařízení exekuce udělané podle neplatného rozhodčího nálezu nebo bylo zrušené.
 • Rozhodčím nálezem byl věřiteli uznán nárok na zcela nemravné úroky nebo smluvní pokuty,
 • Exekucí byl postižený majetek, který podle zákona nesmí být postižený (věci, které nutně potřebujete k uspokojení základních potřeb, k práci, podnikání, obvyklé vybavení domácnosti apod.
 • Byla vám v rámci exekuce vyměřena srážka ze mzdy, ale nezabavitelné minimum vám bylo následně zablokováno na bankovním účtu.
 • Exekutor chce prodat nemovitost, ve které máte trvalé bydliště, aby vymohl dluh nižší než 30 000 Kč bez příslušenství.
 • Exekutorským zápisem byl věřiteli uznán nárok na protiprávní úroky nebo smluvní pokuty.
 • Exekucí vyměřenou jen vám nebo vašemu zákonnému partneru byl postižen majetek ve společném jmění manželů nebo vašeho zákonného partnera v rozsahu větším, než připouští právní předpisy.
 • Způsob exekuce, kterou zvolil exekutor, je zcela nepřiměřený.
 • Jste nemajetný a je zřejmé, že výtěžek exekuce nepostačí ani k uhrazení nákladů exekuce.
 • Exekucí vymáhaný dluh byl již uhrazený vámi nebo třeba ručitelem, spoludlužníkem, vaším zákonným partnerem apod.

Zda je exekuce protiprávní, můžete zjistit i s pomocí aplikace Doložkomat.

zastavení exekuce

Do kdy můžete podat návrh na zastavení exekuce?

Návrh na zastavení exekuce byste měli podat do 15 dnů ode dne, kdy jste se dozvěděli o důvodu pro zastavení exekuce. Jakkoliv zpožděné podání může být důvodem pro zamítnutí návrhu. Pokud jste pak byli vyzvání k dobrovolnému zaplacení dluhu, lhůtu máte 30 dní od doručení výzvy.

Jak postupovat při zastavování exekuce?

1. Podání návrhu na zastavení exekuce 

Nejprve musíte včas podat návrh na zastavení exekuce. Ten podáváte u exekutora, který danou exekuci vede, nebo u exekučního soudu, který ji nařídil. Návrh by měl být jasně a srozumitelně napsaný a měl by obsahovat všechny potřebné informace k tomu, aby bylo možné usoudit, že je exekuce vedená protiprávně.

Návrh na zastavení exekuce by měl obsahovat:

 • Údaje o dlužníkovi,
 • Údaje o exekutorovi, resp. exekutorském úřadu, kterému je návrh určen,
 • Údaje o exekuci, které se návrh týká,
 • Důvody, proč o zastavení návrhu žádáte,
 • Dokumenty, které uvedené důvody pro zastavení exekuce potvrzují.

Základní údaje můžete nalézt například v registru exekucí a návrh lze doručit datovou schránkou, poštou nebo třeba osobně.

návrh na zastavení exekuce

2. Zhodnocení návrhu na zastavení exekuce

Zhodnotit návrh může samotný soudem jmenovaný exekutor. Ten musí do patnácti dnů od jeho doručení vyzvat vaše věřitele, aby se k návrhu vyjádřili. Jestliže s tvrzeními v něm nebudou souhlasit, musí předložit listiny k prokázání svých tvrzení.

Exekutor vyhoví návrhu, pokud uplyne 30denní lhůta od možného vyjádření, ale nikdo proti němu nebude protestovat. Vyhoví mu ale též i tehdy, když získání souhlasy s návrhem od všech zúčastněných. Když exekutor návrhu nevyhoví, předá jej společně s exekučním spisem v uvedené lhůtě k rozhodnutí exekučnímu soudu.

Žádat můžete třeba i o částečné zastavení exekuce, které spočívá například v tom, že exekutor nepostihne určitou část majetku dlužníka nebo nějaké třetí osoby. Spolu s návrhem lze také žádat o tzv. odklad exekuce.

Jak lze zastavit exekuci pro tzv. nemajetnost? 

Tento případ nastává tehdy, když exekutor v rámci exekučního řízení provedl všechny potřebné úkony, ale neobjevil u vás žádný majetek nebo jeho hodnota nestačila ani k pokrytí nákladů exekuce.

Tehdy můžete podat návrh pro zastavení exekuce pro nemajetnost, který zpravidla exekutor předá i s exekučním spisem, svým stanoviskem a zprávou o zjištěném majetku exekučnímu soudu. Na základě toho pak soud exekuci posoudí. Pokud pak je zcela jednoznačně stanoveno, že nemáte žádný postižitelný majetek, soud exekuci zastaví.

Co znamená zastavení exekuce v případě tzv. bezvýsledné situace

Od roku 2022 musí exekutor vyzvat věřitele, zda chce pokračovat v exekuci, pokud během 6 let od zahájení exekuce nebyla vymožena částka pokrývající náklady exekutora a předmětem exekuce není nemovitost. Pokud chce věřitel pokračovat, musí zaplatit 500 Kč jako zálohu na další vedení exekuce. V opačném případě je exekuce zastavena a vy se jí zbavíte.

Pokud pohledávka nepřesahuje 1 500 Kč, stačí aby nebylo nic vymoženo v posledních 3 letech. Také zde se pak věřitel rozhoduje o pokračování, a pokud má zájem pokračovat, musí opět složit zálohu 500 Kč.

Jak můžete zastavit exekuci na výživné?

Nejdřív musíte doplatit dlužné výživné. Následně soud posuzuje, zda budete nadále platit výživné sám, nebo se mohou objevit další problémy. K zastavení exekuce na výživné obvykle soud dochází po 3-4 měsících pravidelné platby výživného.

Jak se můžete zbavit exekuce na plat?

Obvykle k zastavení srážek ze mzdy dochází až v situaci, kdy zaplatíte celý dluh. V některých případech vám ale může exekutor vyjít vstříc a umožnit vám jinou formu splácení, například skrze splátkový kalendář.

Zastavit exekuci na plat ale může také exekutor v případě, kdy po dobu dvou let nepobíráte žádný plat nebo pobíráte po dobu tří let tak nízkou mzdu, že z ní nemůžete srážky odvádět.

exekuce na plat

Jak se zbavit exekuce s pomocí insolvence?

Poslední možností, jak se zbavit exekuce, je vyhlášení insolvence neboli osobního bankrotu. Insolvence je mnohem účinnější způsob, jak se zbavit dluhů než exekuce. S její pomocí zastavíte exekuci, další strmý nárůst dluhů a mnohem efektivněji splatíte všechny závazky. Více jsme o ní psali ve článku Insolvence: vše, co o ni potřebujete vědět.

Neřešit je největší problém

Exekuce je obrovský problém, ale často do ní vede právě to, že člověk své dluhy s věřiteli neřeší. Neřešit se samozřejmě nevyplácí ani u exekuce. Pokud sami v situaci tápete, rozhodně se obraťte na odborníky nebo na neziskovky, jako je třeba Člověk v tísni, kteří vám s exekucemi zdarma poradí.

Protože je pak často vše, co dělá exekutor málo efektivní, je vhodné ho předejít. Pokud vám hrozí prodej majetku, nebo dokonce nemovitosti, vždy je lepší jej s jeho svolením zařídit prodat sami než dražbou. Získáte mnohem více a rychleji se zbavíte problému. Často vám s tím pak dokáží pomoci specializované firmy, třeba rychlým výkupem nemovitosti.

Chcete vědět více o tom, jak se zbavit exekuce, nebo hledáte pomoc s prodejem nemovitosti? Ozvěte se.