Insolvence: vše, co potřebujete vědět

23. září 2021
8 min

Nezvládáte dluhy, hrozí vám exekuce, nebo dokonce dražba? Insolvence neboli insolvenční řízení, oddlužení či osobní bankrot může být vaše cesta z dluhové pasti. Jedná se o způsob, jak efektivně vyplatit věřitele a do 5 let osvobodit dlužníka, firmu nebo podnikatele od dluhů. V článku se dozvíte vše potřebné o podmínkách insolvence i jejím průběhu.

Co je insolvence?

Insolvence je cesta, jak se může dlužník, firma nebo podnikatel zbavit dluhů a dosáhnout na oddlužení. Tím však její význam nekončí. Insolvence pomáhá také věřitelům. Jedná se totiž o mnohem efektivnější způsob splacení dluhů, než je exekuce

Právě skrze exekuci je většina majetku dlužníka prodána hluboko pod cenou a dalších 80 % ze získaných financí padne na úhradu dražby nebo exekutora. Psali jsme o tom ostatně již ve článku o tragické situaci dlužníků u nás nebo v článku o tom, jak zabránit dražbě nemovitosti.

Není proto divu, že návrh na insolvenční řízení může podat dlužník i některý z věřitelů. Plyne jim z toho jedna velká výhoda. Při insolvenci má insolvenční správce za úkol rozprodat majetek za co nejvyšší cenu. Obrovskou výhodou pro dlužníka je pak také to, že neuhrazené pohledávky následně zanikají a dlužník již neplatí nic. Podmínky a průběh insolvence upravuje insolvenční zákon.

Jak probíhá insolvence?

Insolvenci nebo také insolvenční řízení povoluje a řídí insolvenční soud s pomocí insolvenčního správce. Její zákonem ustanovený průběh obsahuje ve zkratce tři základní fáze: zahájení, samotné insolvenční řízení a ukončení.

Jak probíhá insolvence

1. Zahájení insolvence

Pro zahájení insolvence je třeba podat návrh na povolení insolvence, který následně schvaluje soud. Ten můžete podat vy jako dlužník nebo věřitel. K přípravě a podání tohoto návrhu u soudu však musíte využít služeb advokáta, notáře, insolvenčního správce, exekutora nebo tzv, akreditované osoby. Vyjmuti jste z této povinnosti pouze tehdy, když máte právním nebo ekonomické vysokoškolské vzděláním.

2. Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení

Soud do 3 dnů od přijetí žádosti o insolvenci vydá vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení. Tou se insolvence zahajuje. Zahájení též oznámí ve veřejném elektronickém insolvenčním rejstříku. Po tomto zahájení již nesmíte nakládat se svým majetkem (může být později součástí insolvence) ani splácet splátky svým věřitelům, mohli byste tím upřednostnit nějakého z nich.

3. Posouzení žádosti o insolvenci

Po vydání vyhlášky soud zkontroluje žádost o insolvenci. Musí splňovat všechny zákonné podmínky a obsahovat všechny předepsané dokumenty. Soud nemá na kontrolu pevně stanovenou lhůtu, ale měl by rozhodnout bez zbytečného odkladu.

Jaké jsou podmínky insolvence?
 • musíte mít alespoň dva věřitele,
 • musíte mít alespoň dva dluhy 30 dní po splatnosti,
 • nesmíte být schopen dluhy splácet,
 • žádost o insolvenci nesmí sledovat nepoctivý záměr,
 • dosavadní průběh insolvenčního řízení nesmí ukazovat na váš lehkovážný přístup k insolvenci,
 • nesměli jste v předcházejících 10 letech již jednou insolvencí úspěšně projít,
 • nesměla vám být v předchozích 5 letech žádost o insolvenci zamítnuta pro nepoctivý záměr, popř. vám nesměla být pro nepoctivý záměr insolvence zrušena.
Jaké dokumenty pro insolvenci potřebujete?
 • seznam vašeho majetku,
 • seznam vašich zaměstnanců, i když žádné zaměstnance nemáte,
 • prohlášení o poučení o vašich povinnostech v oddlužení,
 • přehled o vašich příjmech za posledních 12 měsíců,
 • výpis z rejstříku trestů mladší než 3 měsíce.
Dalšími přílohami zpravidla jsou:
 • dokumentace k uváděným dluhům,
 • doklady prokazující vaši vyživovací povinnost dlužníka k jiným osobám (manželka, děti) (např. oddací list, rodné listy dětí, případně rozhodnutí soudu o vyživovací povinnosti),
 • pracovní smlouva nebo jiné dokumenty dokládající váš očekávaný příjem.

4. Povolení insolvence

Pokud je žádost o insolvenci v pořádku, soud prohlásí úpadek dlužníka a povolí insolvenci. Spolu s tím ustanoví insolvenčního správce, který bude dohlížet nad celým průběhem insolvence. Soud také přikáže věřitelům, aby se do dvou měsíců od povolení insolvence přihlásili o své pohledávky k dlužníkovi do insolvenčního řízení. Ti, kteří tak neučiní, z insolvence nedostanou nic.

5. Schůzka s insolvenčním správcem

Po uplynutí lhůty, kdy měli věřitelé možnost přihlásit se o své pohledávky, přezkoumá insolvenční správce přihlášené pohledávky. Správce si též sjedná schůzku s dlužníkem, aby zjistil jeho majetek. Schůzka i předložení informací je pro dlužníka povinné. Správce se bude ptát na majetek dlužníka, na jím vyživované osoby, na jeho příjmy, zaměstnavatele nebo na detaily o podnikání a další.

6. Zpráva pro insolvenci

Zprávu pro insolvenci musí správce zhotovit do 30 dní od konce lhůty, kdy se měli přihlásit věřitelé o své pohledávky. V této zprávě správce navrhne, jestli má soud insolvenci schválit a jakým způsobem má být provedena.

7. Schválení insolvence

Podle zprávy tedy soud rozhodne o schválení insolvence. Soud také rozhodne o tom, jakým způsobem bude insolvence uskutečněna.

Druhy uskutečnění insolvence:
 • prodej veškerého majetku dlužníka,
 • prodej veškerého majetku dlužníka se splátkovým kalendářem.

8. Jak dlouho trvá insolvenční řízení?

Délka insolvence, a tedy i splácení dluhu dlužníkem, trvá zpravidla 5 let od schválení insolvence. U mladistvých dlužníků a u osob s přiznaným starobním nebo invalidním důchodem 2. a 3. stupně trvá insolvence 3 roky. Po 3 letech může být však insolvence ukončena i tehdy, když dlužník splatí alespoň 60 % pohledávek přihlášených věřitelů.

9. Kdy končí insolvenční řízení

Insolvenci ukončuje soud poté, co je splněna jedna z nadcházejících podmínek:
 • Dlužník uhradil 100 % pohledávek přihlášených věřitelů,
 • po 3 letech dlužník uhradil více než 60 % pohledávek přihlášených věřitelů,
 • uplynulo 5 let od schválení insolvence,
 • u mladistvých dlužníků a starobních a invalidních důchodců 2. a 3. stupně uplynuly 3 roky od schválení insolvence.

Ukončení insolvence však neznamená vymazání dlužníka z insolvenčního rejstříku. V insolvenčním rejstříku je dlužník evidován ještě pět let po jejím ukončení.

10. Osvobození dlužníka od dluhů

Jakmile je insolvence ukončena, soud osvobodí dlužníka od povinnosti splácet zbytek pohledávek (nesplacených v insolvenci i těch, o které se věřitelé nepřihlásili).

Mohou o insolvenci požádat manželé?

Ano. Je to dokonce výhodnější. Při společném podání totiž uhradí manželé méně na odměně insolvenčnímu správci než při samostatné insolvenci. Protože je pak minimální úhrada pro oddlužení při společném podání nižší, uhradí manželé zpravidla také méně věřitelům. Manželé pak musí k žádosti o insolvenci dodat také společné prohlášení, že všechen jejich majetek je možné použít pro potřeby insolvence.

manželé a insolvence

Kolik budu muset měsíčně splácet?

Jeden z druhů uskutečnění insolvence je spojený také se splátkový kalendářem. V tomto případě vám bude každý měsíc srážena z příjmu určitá částka. Výše srážek se vypočítává podobně jako při srážkách v exekuci pro přednostní pohledávku. Orientačně vám s tím pomůže kalkulačku splátek v insolvenci.

Jaká je minimální výše splátek v oddlužení?

Minimální měsíční splátka je shodná s dvojnásobkem odměny insolvenčního správce. První část pak slouží jako odměna správci a druhá část k úhradě pohledávek věřitelů. Měsíční odměna pro insolvenčního správce činí u jednotlivce 1 089 korun a u manželů 1 633,5 korun. Minimální měsíční úhrada v oddlužení pak činí 2 178 Kč pro jednotlivce a 3 267 Kč pro manžele.

minimální výše splátek

Co když si nemůžu dovolit uhradit minimální výši splátek?

Tehdy úplně stačí, když bude jiná osoba ochotná přispívat dlužníkovi na jeho oddlužení tak, aby byla měsíčně hrazena alespoň minimální splátka. K tomu se nejčastěji používá darovací smlouva. V ní se musí dárce zavázat, že bude po dobu trvání insolvence přispívat dlužníkovi na jeho oddlužení částkou v potřebné výši.

Jak zjistit, jestli jsem v insolvenci?

Stačí, když nahlédnete do insolvenčního rejstříku. Jedná se o veřejně dostupný registr, kde najdete informace o všech osobách v insolvenci. Záznamy jsou v něm i o všech ukončených insolvenčních řízeních ještě 5 let od jejich ukončení.

zjištění jestli jsem v insolvenci

Jak prodat nemovitost v insolvenci?

V insolvenci nemůže dlužník nakládat se svým majetkem, to může jen insolvenční správce. Jakmile je však insolvence schválena a soud určí, jakým způsobem bude oddlužení uskutečněno, může vzniknout prostor k prodeji nemovitosti. K tomu můžete například využít i službu Okamžitý výkup nemovitosti. Nemovitost prodáte za férovou cenu, peníze budete mít ihned a firma se vám postará i o složitou právní stránku věci. Nemovitost však nesmí být předmětem zajištění, buď tedy o ní nesmí být při prodeji majetku zájem, nebo se musí jednat o nemovitost k bydlení, kterou nemusí dlužník při oddlužení vydat.

Pokud však nenastala žádná z těchto možností, i tehdy se můžete jako dlužník aktivně podílet na prodeji nemovitosti. Můžete například sehnat kupce, kterým může být i někdo z rodiny. Navržený způsob prodeje však vždy musí schválit věřitelé i insolvenční správce.

Chcete vědět o prodeji nemovitosti v insolvenci více?

Ozvěte se nám