Jak vzniká či zaniká zástavní právo?

23. leden 2023
4 min

Zástavní právo je nejčastějším omezením vlastnického práva a můžete se s ním setkat hlavně v situacích, kdy si chcete vzít hypotéku na nákup nemovitosti. Dále zástavní právo vzniká také v souvislosti s dluhy nebo třeba exekucí. Zjistěte, jak vzniká, zaniká a jaké další úskalí má zástavní právo nejen na nemovitost.

Co je to zástavní právo?

Jak jsme již podrobněji psali v článku Co je to zástavní právo, je to právo věřitele (půjčujícího) k cizí věci, nejčastěji k nemovitosti dlužníka. Toto právo slouží k tomu, aby jím věřitel zajistil svou pohledávku. Pokud například dlužník nezvládne svůj závazek splatit, má věřitel právo nemovitost prodat a zaplatit zbytek dlužníkova závazku. Zástavní právo na nemovitost je zapsáno v listu vlastnictví v katastru nemovitostí.

Vznik zástavního práva k nemovitosti

Nejčastěji zástavní právo vzniká ze zákona na základě písemné smlouvy a jedná se o tzv. zástavní právo smluvní. S tímto zástavním právem se můžete setkat zejména v případě žádosti o hypotéku a občas je ho nutné spolu se smlouvou vložit na katastr nemovitostí. V písemné smlouvě je zde jednoznačně vymezena zástava (nemovitost) i pohledávka a nemovitost opět slouží k zajištění pohledávky, v tomto případě ke splacení hypotéky. 

Mimo toto právo existuje také zástavní právo soudcovské, exekutorské, zákonné nebo právo z rozhodnutí správního orgánu. Účel všech je chránit nesplacené pohledávky, ale každé z nich vzniká jinak (z nařízení soudu, exekutora, správního orgánu nebo ze zákona).

Jak můžete vložit zástavní právo do katastru nemovitostí?

Zástavní právo vložíte na katastr nemovitostí s pomocí návrhu na vklad zástavního práva na místním katastrálním úřadě. Tato situace však přichází v úvahu pouze v případě žádosti o hypotéku. Tehdy spolu s návrhem na vklad zástavního práva musíte katastrálnímu úřadu předložit také zástavní smlouvu, kterou vypracuje banka, a zaplatit správní poplatek.

Vklad však může také zahájit zástavní věřitel (banka), v případě exekuce i soudní exekutor nebo další zmocněné orgány.

Kolik stojí návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí?

Za návrh zaplatíte na katastru nemovitostí 2 000 Kč. Tento poplatek ale neplatíte za každou změnu, ale jen za jeden návrh na vklad do katastru nemovitostí. Ten ale může obsahovat více změn.

Vklad zástavního práva do katastru nemovitostí

Zánik zástavního práva k nemovitosti

Zástavní právo nejčastěji zaniká zrušením zajištěné pohledávky, tedy splacením dluhu. Pohledávku vám ale věřitel může také prominout. V obou případech zaniká zástavní právo ze zákona a automaticky. V prvním případě vám pak banka vydá potvrzení o splacení celé částky, tzv. kvitanci, s jejíž pomocí můžete vymazat zástavní právo z katastrálního úřadu po splacení hypotéky.   

Zánik zástavního práva k nemovitosti promlčením

Zástavní právo k nemovitosti může zaniknout také promlčením. Stává se to v situaci, kdy věřitel dluh určitou dobu nevymáhal. Standardně je tato promlčecí doba nastavena na 3 roky. Strany si však mohou domluvit kratší nebo delší dobu. Pokud se pak v této době věřitel neozve, aby vymáhal své pohledávky, zanikne vám jako dlužníkovi povinnost plnit pohledávku. Promlčovací doba začíná běžet v den, kdy jste měli poprvé splatit pohledávku, a nesplatili.

Zánik zástavního práva v dražbě

Vydražením nemovitosti se zástavním právem zástavní právo zaniká. Jako vydražitel tedy získáváte vždy nemovitost bez právních vad. O zániku zástavních práv navíc nemusíte katastr nemovitostí informovat, to udělá soudní exekutor. Jak rychle bude zástavní právo z katastru nemovitostí vymazáno, záleží na daném katastru. Lhůta je ale 30 dní.

Zánik zástavního práva bez zániku pohledávky

Zástavní právo může podle nového občanského zákoníku zaniknout také v případě, kdy pohledávka stále trvá. V jakých případech to je?

Zánik zástavního práva k nemovitosti, ačkoliv pohledávka trvá, nastává:

  • Zánikem zástavy – Pokud dojde k zániku zástavy nebo k jejímu znehodnocení v takovém rozsahu, že už není dostatečná pro zajištění pohledávky, může vás věřitel požádat, abyste zajištění doplnili. Pokud o to nepožádá, stane se nezajištěná část pohledávky splatná.
  • Vzdáním se zástavního práva – Pokud se věřitel sám vzdá zástavního práva, zástava zaniká. To může věřitel udělat s pomocí písemného prohlášení. Toto písemné prohlášení pak slouží i jako důkaz zániku zástavního práva pro katastrální úřad.
  • Vrácením zástavy dlužníkovi – Zástava zaniká tehdy, když ji věřitel vrátí dlužníkovi.
  • Zaplacením hodnoty zastavené věci – Zástava končí tehdy, když dlužník zaplatí věřiteli hodnotu zástavy.
  • Prekluze – Zástava zaniká v situaci, kdy uplyne doba, na kterou bylo zástavní právo zřízeno.

Vymazání zástavního práva po splacení hypotéky

Po splacení hypotéky zůstává zástavní právo zapsané v katastru nemovitostí. Proto musíte o zániku zástavního práva informovat katastr nemovitostí sami. To uděláte návrhem na výmaz zástavního práva z katastru nemovitostí. Vymazání zástavy se uskuteční ke dni zaniknutí zástavy. 

Návrh na výmaz zástavního práva

Návrhem na vymazání zástavního práva, který vložíte na katastr nemovitostí, vymažete z katastru zástavní právo na nemovitost. Postup je identický s vložením zástavního práva. Vložíte návrh na místní katastr nemovitostí, návrh doložíte potvrzením o zániku zástavního práva, které v případě hypotéky vystaví banka, a zaplatíte správní poplatek v hodnotě 2 000 Kč. Vymazání zástavy se uskuteční ke dni zaniknutí zástavy.