Víte, jaké jsou druhy věcných břemen?

9. červen 2022
4 min

Věcná břemena vám mohou pomoci s řešením problémů, ale i zkomplikovat prodej nemovitosti. Víte, jaký je rozdíl mezi služebností a reálným břemenem a jaké jsou jejich druhy a příklady?

Co vše už o věcném břemenu víte?

O věcném břemenu jsme již napsali několik článků. Můžete již například vědět, co je to věcné břemeno, jak zřídit nebo zrušit věcné břemeno, popř. jak prodat nemovitost s věcným břemenem. Dnes se ale zaměříme přímo na to, jaké má věcné břemeno druhy. Jdeme na to.

Jaké jsou druhy věcných břemen?

Věčná břemena se dělí na služebnost a reálné břemeno. Toto dělení vychází z toho, zda věcné břemeno ukládá vlastníkovi nějakou aktivní nebo pasivní povinnost. Co jednotlivé pojmy znamenají?

Co je to služebnost?

Služebnost je druh věcného břemene, který vám ukládá pasivní, zákonnou povinnost něco umožnit, přetrpět nebo se něčeho zdržet na úkor jiné osoby nebo nemovitosti.

Jaké jsou druhy služebnosti?

Občanský zákoník rozděluje služebnost na dva typy, na pozemkovou a osobní služebnost. Pozemková služebnost je pak spojena s konkrétní nemovitostí, kdežto osobní služebnost je spojena s konkrétní osobou. Jaké druhy služebnosti tedy jsou?

Pozemková služebnost má tyto druhy:

 • Služebnost inženýrské sítě
 • Služebnost okapu
 • Opora cizí stavby
 • Právo na vodu
 • Právo na svod dešťové vody
 • Služebnost stezky, průhonu a cesty
 • Služebnost rozlivu

Osobní služebnost má tyto druhy:

 • Užívací právo
 • Požívací právo
 • Služebnost bytu
 • Právo pastvy

Tento zákonem uváděný seznam ale popisuje pouze nejčastější příklady služebnosti, není kompletní. Služebnost zároveň není povinnost něco užívat, ale právo.

Nejčastějším příkladem služebnosti je právo na dožití. V tomto případě třeba rodiče darují synovi dům, ale v darovací smlouvě uvedou věcné břemeno služebnosti bytu. Toto břemeno jim pak garantuje, že tam mohou dožít a nikdo jim v tom nemůže bránit, i když se změní majitel nemovitosti.

Co je to reálné břemeno?

Reálné břemeno je druh věcného břemene, který vám ukládá aktivní, zákonnou povinnost něco vykonávat ve prospěch jiné osoby nebo nemovitosti, například poskytovat nějaký druh služeb. Toto reálné břemeno nemá zákonem dané druhy. Záleží tedy na vzájemné dohodě vlastníka a budoucího vlastníka.

Nejčastěji se můžete doslechnout o reálném břemenu a jeho příkladu v podobě odevzdávání části úrody – nový majitel sadu má například povinnost každý rok odvádět 20 kg jablek určité osobě. Reálné břemeno ale může být i to, že prarodič daruje vnoučeti dům, ale chce, aby mu na oplátku pomáhal s úklidem, nákupy apod.

Chcete vědět více o věcných břemenech nebo o dalších tématech spojených s nemovitostmi?

Čtěte náš blog