Co to je věcné břemeno?

9. únor 2022

Věcné břemeno je pojem, s kterým se setkáte zejména u nemovitostí. Věcné břemeno pak může zásadně ovlivnit jejich užívání, prodej i prodejní cenu. Ukládá totiž vlastníkovi nemovitosti určité povinnosti. Co přesně znamená věcné břemeno?

Co znamená věcné břemeno?

Věcné břemeno vlastníkovi nemovitosti nebo nějaké věci ukládá zákonnou povinnost něco umožnit (služebnost) nebo něco vykonávat (reálné břemeno) ve prospěch jiné osoby či nemovitosti. Jeho nejčastější užití je tak třeba právo na dožití určitých osob v nemovitosti nebo například zajištění průjezdu sousedům přes pozemek, když jde o důležitou příjezdovou cestu.

Někdy se mluví též o věcném břemenu užívání nebo spoluužívání. Co to je věcné břemeno užívání? Jde o oprávnění pro určitou osobu užívat cizí věc pro vlastní potřebu nebo potřebu její domácnosti. Jedná se tedy například o již zmíněné právo na dožití. Vlastník navíc podle zákona §1283 musí udržovat věc v dobrém stavu. Více jsme o druzích věcných břemen psali již v článku Jaké jsou druhy věcných břemen.

Příklady věcných břemen:

  • Krásným příkladem služebnosti je již zmiňované právo na dožití určité osoby, např. prarodičů. Toto právo zaručí, že prarodiče budou moci dožít v nemovitosti nehledě na tom, kdo bude jejím vlastníkem. Stejně tak sem patří i služebnost inženýrských sítí, kdy jsou majitelé sousedních parcel nebo příslušné orgány oprávněné vést přes daný pozemek vodovodní, kanalizační, energetické nebo jiné vedení, provozovat je a udržovat.
  • Příkladem reálného břemene je například situace, kdy někdo druhému daruje ovocný sad, ale zaváže si obdarovaného tím, že mu bude po dobu deseti let poskytovat z úrody jablka o váze 40 kg, popř. adekvátní peněžní náhradu tehdy, kdy není možné podmínky splnit.

Dalšími věcnými břemeny je například povinnost nebránit odběru vody ze studny, umožnit průchodu přes pozemek, nezastínit dům souseda vlastní stavbou a podobně.

Věcné břemeno existuje bez ohledu na vlastníka

Povinnosti spojené s věcným břemenem vznikají smluvně, zákonem nebo rozhodnutím soudu a nepojí se s vlastníkem věci, ale právě s movitou nebo nemovitou věcí. Platí tedy i pro nového vlastníka. V případě nemovitosti je pak věcné břemeno zapsáno v katastru nemovitostí. Zatížení nemovitosti nějakým břemenem tedy zjistíte výpisem z katastru.

K čemu se věcné břemeno používá?

Protože věcné břemeno trvá bez ohledu na vlastníka, řeší se jím hlavně situace, které musí přetrvat i po prodeji nebo po změně nájemníka. To může ovlivnit samozřejmě i prodej nemovitosti, jak jsme již psali ve článku Jak prodat nemovitost s věcným břemenem.