Co je podílové spoluvlastnictví?

13. září 2022
4 min

Získali jste spoluvlastnický podíl nemovitosti a zajímá vás, co přesně takové podílové spoluvlastnictví nemovitosti je? Vše podstatné se dozvíte v článku.

Co je to tedy podílové spoluvlastnictví?

Jde o vlastnictví jedné věci více osobami, nejčastěji se pak jedná o spoluvlastnění nemovitosti. Podílové spoluvlastnictví nemovitosti je výsledkem dědického řízení, smlouvy o koupi, darování nebo třeba společného vybudování nemovitosti. Ve všech těchto případech může vzniknout spoluvlastnictví (občanský zákoník § 1115 až § 1239) dvou nebo více osob jedné věci, přičemž každý z nich má na ni ideálně určitý podíl (občanský zákoník § 1121 až 1125).

Mít ideální spoluvlastnický podíl pak neznamená, že vlastníte například při ½ podílu nemovitosti její přesně narýsovanou polovinu, ale máte poloviční právo rozhodovat o celé nemovitosti. Znamená to tedy, že vám druhý bez vašeho souhlasu nemůže jen tak cokoliv s ohledem nemovitosti přikazovat nebo rozkazovat.

Spoluvlastnický podíl nemovitostí je zároveň i součástí registrů a můžete se o něm dozvědět z katastru nemovitostí, kde musí být u každé nemovitosti, které se týká, uvedený.

Jak rozhodujete v podílovém spoluvlastnictví?

Při rozhodování o běžných záležitostech spojených se spoluvlastněnou věcí musíte mít ke schválení rozhodnutí nadpoloviční většinu hlasů. Pokud například mají tři lidé od věci stejně velký spoluvlastnický podíl, musí vždy rozhodnutí schválit alespoň dva z nich.

Aby však rozhodnutí bylo oficiální a závazné pro všechny spoluvlastníky, musíte každého z nich vyrozumět o nutnosti rozhodnout. Výjimkou jsou jen akutní problémy, které si žádají rychlé jednání. I tu je však možnost rozhodnutí zpětně změnit.

Pokud jste totiž nebyli o hlasování o řešení akutního problému vyrozuměni, může se nejpozději do 30 dní od schválení rozhodnutí obrátit na soud. Jestliže jste ale nebyli vyrozuměni ani o rozhodnutí, lhůta vám začne běžet až od momentu, kdy se o něm dozvíte. Soud následně určí, zda se to rozhodnutí vztahuje i na vám.

Jinak tomu je v případě, kdy rozhodujete o důležitých záležitostech. K takovým záležitostem patří například zlepšení nebo změna účelu společně vlastněné věci. Tehdy potřebujete ke schválení rozhodnutí alespoň 2/3 hlasů. Pokud ale nedojdete k žádnému rozhodnutí, rozhoduje soud. Soud vám také může pomoci, pokud jste byli přehlasovaní.

Existuje zde ale také možnost zvolit si společného správce věci nebo si dohodnout jiná pravidla správy věci formou notářského zápisu. V případě podílového spoluvlastnění nemovitosti musíte tuto dohodu vložit také do katastru nemovitostí. Tímto způsobem se stane závaznou i pro nástupce spoluvlastníků.

Jak zrušíte podílové vlastnictví?

Podílové spoluvlastnictví lze zrušit zcela jednoduše. Musíte jen odkoupit všechny ostatní spoluvlastnické podíly nebo je získat převodem nebo dražbou, což může na základě vašeho návrhu spoluvlastníka nařídit i soud. Svůj spoluvlastnický podíl také můžete nabídnout k prodeji jako klasickou nemovitost. Více jsme o tom již psali ve článku Jak prodat spoluvlastnický podíl.

Jaké jsou příklady podílového vlastnictví?

Skrze podílové spoluvlastnictví můžete vlastnit téměř cokoliv, auto, sekačku, nemovitost, ale třeba i účet v bance. Nejrozšířenější je ale podílové spoluvlastnictví domů, bytů a pozemků.

Podílové spoluvlastnictví často vzniká dědictvím, kdy si například tři potomci zemřelého rozdělí nemovitost rovným dílem. Každý tedy vlastní ideální 1/3 nemovitosti.

Chcete vědět více o podílovém spoluvlastnění nemovitosti? Obraťte se na nás.